Svenska Naturvårdsrådet

Vad är Svenska Naturvårdsrådet? Vi är en ideell partipolitiskt obunden förening som verkar för att sprida kunskapen om och tankarna kring naturvård och naturskydd i Sverige. Vi är en nationell föreningen men har idag ett fokus på Gotland men när föreningen växer kommer fler fokusområden att tillkomma.
Vi bildades 2009
eftersom det saknades en tydlig röst för naturvård och naturskydd i Sverige. Det finns flera olika ideella föreningar med engagemang båda lokalt och nationellt. Vissa är breda och omfattande, andra specialiserade på vissa artgrupper. Det finns också många eldsjälar som inte är organiserade. Vad som saknas var en gemensam plattform och ett nätverk för de som värnar naturen, naturskydd och naturvård. Det finns ett starkt och akut behov av ett tydligt och gediget naturskydd i Sverige och vår målsättning är att Svenska Naturvårdsrådet kommer att engagerade personer och föreningar i Sverige som gemensamt kan påverka beslutsfattare, öka förståelsen för naturen och behovet av att skydda den med förhoppningen att minska förlusten av mer biologisk mångfald på lokal, regional och nationell nivå.

Naturskydd? Tanken att skydda naturen från mänsklig exploatering och ett icke hållbart nyttjande av naturresurser föddes i slutet på 1800-talet. Det var främst en reaktion mot den allmänna inställningen till naturen och naturresurserna som ledde till att många livsmiljöer, djur och växtbestånd decimerades och att landskap förstördes, försämrades och fragmenterades. Behovet av naturskydd och naturvård är än större idag .

Varför behövs Naturvård? Det finns idag ett än större behov av att skydda naturen än för 100 år sedan då den moderna naturvården föddes. Livsmiljöer fortsätter att försvinna i en rasande takt och naturen är idag hårt exploaterad. Fler och fler arter och livsmiljöer hotas att försvinna eller försvinner på lokal, regional, nationell och global nivå. 2010 var den biologiska mångfaldens år men tyvärr är behovet av naturskydd och naturvård fortfarande akut. Naturvård leder till ett levande landskap för djur, växter och inte minst oss männsikor.

Mer information kommer snart...
Senast uppdaterad mars 2011.